ALGEMENE VOORWAARDEN

Jaap Spigt Advocatuur

1. Algemeen

Jaap Spigt Advocatuur is een eenmanszaak, die als zodanig is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 24451764.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van, alle overeenkomsten tussen Jaap Spigt Advocatuur (hierna: JSA) en opdrachtgever, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van JSA met, voor of jegens opdrachtgever.

Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere aankondiging van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, met name onrechtmatige daad. Onder overeenkomsten als bedoeld in dit lid worden door JSA ten behoeve van cliënt verrichte werkzaamheden mede geacht te zijn begrepen.

3. Opdracht Alle opdrachten worden met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 aanvaard. Een opdracht wordt geacht aan de betrokken advocaat te zijn gegeven en uitsluitend door de betrokken advocaat te worden aanvaard. De opdrachtgever stemt ermee in dat de advocaat (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door JSA.

De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

De opdrachtgever is er van op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten en eventueel andere beroepsverenigingen opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van haar praktijk moet respecteren. De opdrachtgever aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

4. JSA kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht van kracht te zijn als de opdrachtgever niet binnen één maand nadat de gewijzigde voorwaarden aan hem kenbaar zijn gemaakt, tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

5. De betrokken advocaat is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door de advocaat in te schakelen derden zal zorgvuldig en in overleg met de opdrachtgever gebeuren.

6. JSA of cliënt kan op ieder moment de opdrachtovereenkomst opzeggen. Als JSA de opdrachtovereenkomst opzegt, zal het de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht nemen en ervoor waken dat daardoor onherstelbare negatieve gevolgen voor de opdrachtgever ontstaan.

7. Archief Na beëindiging van de opdrachtovereenkomst wordt het dossier gearchiveerd en gedurende vijf jaar in een archief bewaard. De opdrachtgever kan in die periode verzoeken om het dossier (exclusief de door Justitie verstrekte processen-verbaal) aan hem ter beschikking te stellen. JSA kan daarvoor een redelijke vergoeding in rekening brengen.

8. Voor de opdrachtgever geldt een identificatieplicht. De betrokken advocaat is verplicht het het BSN nummer te noteren.

9. Honorering De opdrachtgever is verplicht, gevraagd en ongevraagd, tijdig aan de betrokken advocaat informatie te verstrekken die van belang kan zijn om het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand vast te stellen, om de aanvraag daarvan in te dienen, de aanvraag aan te vullen, om de omvang van de eigen bijdrage te kunnen vaststellen of om het recht op in debet stellen van ambtshandelingen en/of proceskosten te kunnen vaststellen. Indien een aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand is toegekend door de Raad voor de Rechtsbijstand draagt de opdrachtgever een eventueel recht op proceskostenvergoeding over aan de advocaat.

Het verstrekken van onjuiste gegevens of het verzwijgen van gegevens ten behoeve van de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand kan leiden tot weigering of intrekking van de toegekende rechtsbijstand en zelfs tot strafvervolging. De verstrekte vergoeding kan met terugwerkende kracht worden ingetrokken als door de rechtsbijstand 50% of meer van het van toepassing zijnde heffingsvrije vermogen als resultaat is behaald. De betrokken advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid als de gesubsidieerde rechtsbijstand door de Raad voor de Rechtsbijstand niet wordt verleend of wordt ingetrokken. In dat geval is de opdrachtgever over alle werkzaamheden van de betrokken advocaat het honorarium verschuldigd in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

Als een opdrachtgever niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand zal de betrokken advocaat voor de uitvoering van de opdracht het overeengekomen honorarium in rekening brengen.

De werkzaamheden van de betrokken advocaat worden in beginsel verricht op basis van het gehanteerde uurtarief van de advocaat. Het staat de advocaat vrij om een opdrachtgever uitsluitend op basis van het uurtarief en niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand bij te staan. De advocaat zal zulks schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigen.

Het honorarium wordt vastgesteld overeenkomstig de afspraak bij aanvaarding van de opdracht, blijkend uit de opdrachtbevestiging. Het bij aanvaarding van de opdracht overeengekomen uurtarief kan jaarlijks met ingang van 1 januari worden verhoogd overeenkomstig het voor dat jaar door JSA vastgestelde nieuwe uurtarief.

Voor de door JSA eventueel voorgeschoten uitgaven zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten uittreksels, etc., worden de werkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht zonder verdere opslag.

Bij aanvaarding van de opdracht dan wel tussentijds overeengekomen, kan een voorschot op het verschuldigde honorarium en/of verschotten worden vastgesteld dat door opdrachtgever moet worden betaald alvorens de betrokken advocaat van JSA met haar werkzaamheden een aanvang zal maken. Een voorschot wordt altijd verrekend. Een overzicht van de bestede tijd zal altijd bij deze declaratie worden gevoegd.

Betaling van declaraties dient te geschieden binnen de op de declaratie genoemde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen veertien dagen na factuurdatum. Na overschrijding van deze termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is JSA gerechtigd aanspraak te maken op de wettelijke rente en op de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom.

Indien een declaratie van JSA niet, danwel niet tijdig of niet volledig door opdrachtgever is voldaan, is JSA gerechtigd de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever op te schorten. Dit geldt tevens voor andere opdrachten welke op dat moment door JSA voor opdrachtgever worden uitgevoerd. In dat geval aanvaardt de betrokken advocaat geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.

10. Aansprakelijkheid Vorderingen tot vergoeding van schade vervallen na verloop van één jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de eventuele aansprakelijkheid van de betrokken advocaat voor die schade.

De advocaat is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. Een kopie van de polis en de voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar. Iedere aansprakelijkheid van de betrokken advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is.

De opdrachtgever vrijwaart de betrokken advocaat tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht terzake van de vrijwaring.

11. Bij het inschakelen van derden zal de betrokken advocaat van tevoren met de opdrachtgever overleggen en steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Aansprakelijkheid van JSA voor tekortkomingen van door het JSA ingeschakelde derden is uitgesloten.

12. Klachten en geschillen Op iedere overeenkomst van opdracht tussen de advocaat en opdrachtgever is de kantoorklachtenregeling van toepassing. Deze regeling kunt u terugvinden op de website. Mocht de behandeling van de klacht op grond van de kantoorklachtenregeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kan de opdrachtgever een klacht indienen bij de Deken van de Orde van Advocaten in het Arrondissement Rotterdam.

13. Diversen Op de overeenkomst van opdracht tussen de betrokken advocaat en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen verband houdend met de opdracht als bedoeld onder lid a worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, onverlet de mogelijkheid van de opdrachtgever om in het kader van het advocatentuchtrecht tegen de betrokken advocaat te ageren.

14. Jaap Spigt Advocatuur beschikt niet over een derdenrekening.